Aquarium size: 60cm x30cm x35cm

60x30x35

Aquarium size:60x30x35cm
Weight: 19,5kg
Materials: Ancient Stone
Price: 487,5zł /109,85 EUR

Shipping:
Poland: 20zł
Austria:18Euro
Belgium:21Euro
Bulgaria:21Euro
Croatia:27Euro
Czech Republic:18Euro
Denmark:21Euro
France:21Euro
Germany:10Euro
Great Britain:18Euro
Hungary:18Euro
Italy:24Euro
Ireland:18Euro
Latvia:21Euro
Lithuania:21Euro
Netherlands:21Euro
Portugal:29Euro
Slovakia:18Euro
Spain:27Euro

You want to ship to other country please ask us about cost.

Dodaj komentarz