§ 1

Sklep internetowy działający pod adresem http://aquamandesign.com/shop (zwany dalej Sklepem internetowym) należy do firmy Aquaman Nature Studio M. Zaborowski R. Korzeń s.c.. (zwanej dalej Sprzedającym) mającej siedzibę przy ul.Brodzińskiego 39

43-300 Bielsko-Biała,

tel.

§ 2

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż własnych towarów.

§ 3

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

§ 4

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość między składającym zamówienie (zwanym dalej Kupującym) a Sprzedającym.

§ 5

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego odpowiedniego formularza znajdującego się w Sklepie internetowym.

§ 6

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

§ 8

Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający drogą elektroniczną będzie informował Kupującego o zmianach statusu zamówienia.

§ 9

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest w danej chwili niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie jednak odpowiednio wydłużony, w przypadku gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

§ 10

Sprzedający zobowiązuje się wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem w ciągu 21 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 11

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

§ 12

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich.

§ 13

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu zamówienia lub przez pracownika sklepu najpóźniej w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Koszt przesyłki może ulec zmianie wobec kwoty podanej w formularzu zamówieniu, jeżeli zamówienie składa się z produktów pochodzących od różnych dostawców. O zmianie kosztów transportu Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu internetowego.

§ 14

Przesyłki realizowane są wyłącznie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły winien uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

§ 16

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru przesyłki.

§ 17

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

§ 18

Sprzedający dochowuje wszelkich starań, aby fotografie produktów zamieszczone w Sklepie internetowym odzwierciedlały rzeczywisty wygląd produktów, nie ma jednak wpływu na sposób ich wyświetlania na ekranie urządzenia Konsumenta. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do produktu, prosimy o kontakt ze Sprzedającym.

§ 19

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 24.06.2014 r., poz. 827), Kupujący – Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu – Konsumentowi. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie, musi być w nim dostarczony) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: stones@aquamandesign.com i otrzymaną w paczce specyfikacją zamówienia lub fakturę. Zwrot towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego – Konsumenta. Wszelkie zarysowania, odbarwienia lub tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem, spowodują nieuznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

§ 20

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do Kupującego. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata Poczty Polskiej (wg jej cennika).

§ 21

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego (stones@aquamandesign.com).

§ 22

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły mu wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic itp.).

§ 23

Strony będą starały się rozwiązać wszystkie ewentualne sprawy sporne na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.